Poręczenie kredytu

poręczeniePodejmując decyzję o poręczeniu cudzego kredytu, często dana osoba kieruje się chęcią pomocy osobom, z którymi łączą ją rodzinne lub przyjacielskie relacje, nie zastanawiać się nad wagą i konsekwencjami takiej decyzji w sytuacji, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Tymczasem poręczając, zobowiązuje się spłacić cudzy dług, ze wszystkimi tego konsekwencjami:

  • Jeżeli nie ustalono inaczej, poręczyciel odpowiada za wszystko, za co w związku z konkretnym zobowiązaniem odpowiada dłużnik, również za odsetki kredytowe, odsetki za opóźnienie w spłacie, wydatki poniesione przez wierzyciela niezbędne do dochodzenia roszczenia. Dlatego warto w umowie poręczenia ograniczyć swoją odpowiedzialność, np. tylko do kwoty należności głównej.
  • Jeżeli nie ustalono inaczej, w chwili gdy kredytobiorca zaprzestaje spłaty kredytu, bank może żądać według swojego uznania zapłaty całości lub części świadczenia bądź od kredytobiorcy, bądź od poręczyciela. Dlatego w umowie poręczenia warto zastrzec, że poręczyciel odpowiada dopiero w chwili, gdy egzekucja z majątku kredytobiorcy okaże się nieskuteczna.
  • Śmierć kredytobiorcy nie zwalnia poręczyciela z udzielonego poręczenia; w dalszym ciągu odpowiada on za spłatę kredytu wraz ze spadkobiercami kredytobiorcy.
  • Decydując się na poręczenie kredytu, należy zapewnić sobie w umowie obowiązek powiadamiania przez bank o każdym opóźnieniu bądź zwłoce w spłacie długu; bank nie może odmawiać przekazywania poręczycielowi informacji o aktualnym zadłużeniu kredytobiorcy, jak i wszelkich opóźnieniach w spłacie; zwolnienie banku z obowiązku powiadamiania poręczyciela o zaległościach może narazić poręczyciela nie tylko na konieczność zapłaty większej kwoty odsetek bądź kosztów dochodzenia wierzytelności przez bank, ale także może zmniejszyć szanse poręczyciela na dochodzenie zwrotu uiszczonej przez niego należności od dłużnika, który stał się niewypłacalny.
  • Decyzja o poręczeniu pożyczki będzie niekorzystnie wpływała na ocenę zdolności kredytowej poręczyciela, gdy będzie on chciał zaciągnąć zobowiązanie w banku – dane poręczycieli są przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdyż poręczyciela uważa się za stronę czynności bankowej.
  • Poręczyciel, który nie będzie wywiązywał się z udzielonego poręczenia, może zostać wpisany do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów, gdzie wpisuje się wszystkich dłużników banków.
  • W przypadku gdy kredytobiorca i bank zmieniają treść łączącej ich umowy kredytowej, np. zawierają aneks do umowy kredytowej i zwiększają kwotę kredytu lub wysokość oprocentowania bez wiedzy poręczyciela, aby można było skutecznie dochodzić od poręczyciela wypełnienia zobowiązania poręczenia, musi on wyrazić zgodę na zwiększenie odpowiedzialności.
  • Poręczycielowi, który spłacił kredyt, przysługuje tzw. roszczenie regresowe w stosunku do nierzetelnego kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca jest wypłacalny, poręczyciel ma szansę odzyskać pieniądze i wyegzekwować od nierzetelnego kredytobiorcy wszystkie wydatki związane ze spłatą lub egzekucją kredytu, co dotyczy należności głównej, odsetek, a także kosztów windykacji, w tym przede wszystkim kosztów egzekucji komorniczej, pod warunkiem, że poręczyciel faktycznie już poniósł te wydatki.
  • W zakresie egzekucji roszczeń banki posiadają uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego, ponieważ mogą wystawiać tzw. bankowe tytuły egzekucyjne (BTE), które zaopatrzone w klauzulę wykonalności stanowią tytuł wykonawczy, będący podstawą do rozpoczęcia czynności egzekucyjnych przez komornika. Procedura ta jest o wiele szybsza od standardowego postępowania nakazowego.

Komisja Nadzoru Finansowego

Dodaj własny komentarz lub opinię